Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [KG.1 - Yr. 11]
            ระดับอนุบาล:   KG. 1       KG. 2       KG. 3
            ระดับประถม:   Year 1       Year 2       Year 3       Year 4       Year 5       Year 6
            ระดับมัธยม:     Year 7       Year 8       Year 9       Year 10       Year 11
 •    ยกเลิก การทดสอบประเมินความสามารถของผู้เรียน
            ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แจ้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 โดยให้สถานศึกษาทุกสังกัดดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) เพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนดังที่โรงเรียนได้มีหนังสือถึงผู้ปกครองไปแล้วนั้น รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [Year 12]
            ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ระหว่างวันที่ 10-17 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด
 •    กิจกรรม Open House แผนกอนุบาล 2560
            ขอเชิญผู้ปกครองที่เป็นบุคคลภายนอก และมีความสนใจให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-11.30 น. สถานที่ โรงเรียนสารสาสน์เอกตราแผนกอนุบาล ซ.สาธุประดิษฐ์ 19 เพื่อรับฟังข้อมูลหลักสูตรเชิงวิชาการ บรรยากาศการเรียนการสอน และการแสดงความสามารถของนักเรียน สนใจติดต่อสำรองที่นั่ง แผนกธุรการอนุบาล 02 -674-2450-2
 •    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ขอรับทุนการศึกษา
            ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถตามประเภทของทุนและสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559
            รายชื่อนักเรียนชั้น Yr.6 ที่ผ่านเกณฑ์ขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
            รายชื่อนักเรียนชั้น Yr.9 ที่ผ่านเกณฑ์ขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 •    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Multiple Intelligences Academic Fun Fair 2016 [Yr.4-6]
            ตามที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences : MI) มาโดยตลอด โดยแนวทางการจัดกิจกรรม MI ในระดับประถมนั้น ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 นักเรียนจะได้เลือกเรียนกิจกรรม MI ตามความสนใจของตนเอง ภาคเรียนละ 1 กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อเป็นข้อมูลให้นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรม MI สำหรับเรียนตลอดต่อเนื่อง 1 ปีการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
           
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
 •    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Multiple Intelligences Day [KG.3]
            ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ตลอดจนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ขอเชิญเข้าร่วมชม "Project Approach" ของนักเรียนชั้น Nursery
            ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจให้ทางโรงเรียนได้ดูแลบุตรหลานของท่านและเชื่อมั่นในแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับก้าวแรกของการเรียนในระดับปฐมวัย ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญที่มั่งคงต่อไปในภายภาคหน้า รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    การรักษาสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
            เนื่องด้วยช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันทำให้หลายพื้นที่มีอากาศหนาวเย็นร่วมกับฝนตก ส่งผลให้เด็กเล็กและผู้มีโรคประจำตัว เสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อย เช่น โรคไข้หวัด โรค มือ เท้า ปาก โรคปวดบวม โรคท้องร่วงฯลฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ขอรับทุนการศึกษา
            ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถตามประเภทของทุนและสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559
            รายชื่อนักเรียนชั้น Yr.6 ที่ผ่านเกณฑ์ขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
            รายชื่อนักเรียนชั้น Yr.9 ที่ผ่านเกณฑ์ขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 •    Ektra Newsflash – ฉบับวันที่ 25 มกราคม 2560
            ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม Sports Carnival พร้อมกับให้กำลังใจบุตรหลานของท่านในการแข่งขัน กีฬาและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังสนับสนุนขนม นม น้ำดื่ม อุปกรณ์ในการเชียร์กีฬาฯลฯ ให้กับนักเรียน รวมถึงอีกจำนวนมากที่ร่วมเชียร์ รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

  การรณรงค์เรื่อง การต่อต้านการรังแกกัน

.

  

 ผลงาน ด้านดนตรี

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th

"We make the Choices ; You make the difference"
----------