Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

ฝ่ายงานจราจรจะดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถภายในบริเวณโรงเรียนแผนกประถม (ซ.สาธุประดิษฐ์ 20) ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 เป็นต้นไป เพื่อหาแนวการทำให้การจราจรภายในคล่องตัวขึ้น และช่วยลดมลภาวะทางอากาศ รายละเอียดเพิ่มเติม

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    เชิญเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
            ตามที่ผู้ปกครองทุกท่านได้มอบความไว้วางใจ เชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนในระดับประถมศึกษามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนักเรียนกำลังจะเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาในปีการศึกษา2561 นั้น ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง   การนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการอภิบาลดูแลนักเรียนในระดับมัธยม จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 08.15-12.00 น. ณ Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 รายละเอียดเพิ่มเติม

 •    ปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ แผนกประถม (ซ.สาธุประดิษฐ์ 20)
            ฝ่ายงานจราจรจะดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถภายในบริเวณโรงเรียนแผนกประถม (ซ.สาธุประดิษฐ์ 20) ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 เป็นต้นไป เพื่อหาแนวการทำให้การจราจรภายในคล่องตัวขึ้น และช่วยลดมลภาวะทางอากาศ รายละเอียดเพิ่มเติม

  Click!!! เพื่อดูภาพเคลื่อนไหวแสดงเส้นทางการเดินรถแบบใหม่

  หากท่านไม่สามารถรับชมได้ กรุณาติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash Player
    :  สำหรับ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, Notebook     ดาวน์โหลดโปรแกรม   |   คู่มือการติดตั้ง
    :  สำหรับ โทรศัพท์มือถือ (Android)     Clip แสดงการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม   |   คู่มือการติดตั้ง
 •    ตารางเรียนเสริมเนื้อหาเตรียมสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
            ตารางเรียนเสริมเนื้อหาเตรียมสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 4 ตุลาคม 2560   รายละเอียดเพิ่มเติม

  หมายเหตุ : นักเรียนเข้าเรียน-เลิกเรียนตามเวลาเรียนปกติ หากนักเรียนไม่เข้าเรียนจะคิดเป็นเวลา ขาดเรียนในภาคเรียนที่ 2/2560 และไม่มีสิทธิ์ขอรับผล GPAX (5 ภาคเรียน)
 •    ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
            อนุบาล :            KG. 1     KG. 2     KG. 3    
            ประถมศึกษา :    Year 1     Year 2     Year 3     Year 4      Year 5      Year 6    
            มัธยมศึกษา :     Year 7     Year 8     Year 9     Year 10    Year 11     Year 12    
 •    การให้บริการรถโรงเรียน
            เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ชมรมรถโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดงานประชุมใหญ่ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ห้องสัมมนา อาคาร 7 แผนกมัธยม โดยจัดอบรม 3 หัวข้อ ได้แก่ "เข้าใจสัญญาณมือ ยึดถือความปลอดภัย" วิทยากรโดย ผู้บริหารของโรงเรียน, "กฎระเบียบ-วินัย-มารยาท อย่าได้ขาด-อย่าได้พร่อง-ต้องใส่ใจ" วิทยากร โดย ผู้บริหารจากกองอำนวยการ โรงเรียนในเครือสารสาสน์ และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทำอย่างไร หากนักเรียนงอแง และรังแกกันในรถ" โดยได้รับเกียรติจากนายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี อาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังเป็นผู้ปกครองที่ใช้บริการรถของชมรมรถโรงเรียนอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    แจ้งเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560, กำหนดการสอบซ่อม : Year 12
            ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบ 1 : การรับด้วย Portfolio ที่กำหนดรับสมัคร 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Morning : Year 1
            ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดกิจกรรม Open Morning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 07.00 - 11.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมชมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ชมการแสดงของนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
            เนื่องด้วยทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม) จะจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.30 น. สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นอกจากเพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

  การรณรงค์เรื่อง การต่อต้านการรังแกกัน

.

  

 ผลงาน ด้านดนตรี

 

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th

"We make the Choices ; You make the difference"
----------