Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

ฝ่ายงานจราจรจะดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถภายในบริเวณโรงเรียนแผนกประถม (ซ.สาธุประดิษฐ์ 20) ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 เป็นต้นไป เพื่อหาแนวการทำให้การจราจรภายในคล่องตัวขึ้น และช่วยลดมลภาวะทางอากาศ รายละเอียดเพิ่มเติม

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

  การรณรงค์เรื่อง การต่อต้านการรังแกกัน

.

  

 ผลงาน ด้านดนตรี

 

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th

"We make the Choices ; You make the difference"
----------