ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

Filter Display:
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น Yr.1 และ นักเรียนใหม่ชั้น NC.-Yr.6
ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตราจะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น Yr.1 และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้น NC.-Yr.6 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีกรอบทิศทางเดียวกันกับทางโรงเรียน ในการร่วมสร้างความสำเร็จในเรื่องต่างๆ ให้แก่บุตรหลานของท่าน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น Yr.7 และนักเรียนใหม่ Yr.8-9
          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น Yr.7 และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ Yr.8-9 เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องแนวทางการพัฒนาศึกยภาพทางด้านวิชาการ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลนักเรียน ระเบียบงานฝ่ายปกครอง และแนวทางการดูแลอภิบาลนักเรียน
:: ผู้ปกครองนักเรียน Summer ห้อง Yr.7A, Yr.7B, Yr.7C             :: ผู้ปกครองนักเรียน Summer ห้อง Yr.7D และ นักเรียนใหม่ Yr.8-9
เชิญรับฟังข้อมูลแนะแนวการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ด้วยการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความแตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่นอกจากจะต่างกันในเรื่องการเรียนตามแผนการเรียนแล้ว การเตรียมตัวในเรื่องต่างๆ ทั้งการเลือกเรียนวิชาเลือก การวางแผนเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา:
"We make the Choices ; You make the difference"
----------