Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    จดหมายยืนยันแผนการเรียนและเรียนเสริม Summer ระดับชั้น Yr.10
 •    จดหมายยืนยันแผนการเรียนและเรียนเสริม Summer ระดับชั้น Yr.10
 •    ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
            รายชื่อนักเรียน Year 6 ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับทุนการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
            รายชื่อนักเรียน Year 9 ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับทุนการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

            หมายเหตุ : นัดหมายมอบตัวนักเรียนทุนกับฝ่ายบริหารในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00-16.00
  (โดยผู้ปกครองโทรแจ้งนัดหมายเวลาล่วงหน้ากับทางแผนกธุรการมัธยม ภายในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560)
 •    การเรียนเสริมพิเศษ Summer Course 2017: Breakthrough Year 7
            ด้วยในปีการศึกษา 2560 ฝ่ายวิชาการกำหนดเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาของนักเรียนชั้น ป.6 ปัจจุบันให้สูงขึ้น โดยในช่วงการเรียน Summer Course 2017: Breakthrough Year 7 จะเป็นการเรียนและทำกิจกรรมทางวิชาการแบบเข้มข้น ทั้งภาควิชาการไทยและต่างประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    การเรียนเสริมพิเศษ Summer Course 2017: Breakthrough Year 1
            ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 หลายท่าน มักมีความกังวลในการเปลี่ยนผ่านจากระดับอนุบาลไปยังระดับประถมศึกษา เนื่องด้วยการเรียนในระดับประถมศึกษา จะมีเนื้อหาการเรียนทางวิชาการมากขึ้น อีกทั้งสภาพบรรยากาศและสถานที่เปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [KG.1 - Yr. 11]
            ระดับอนุบาล:   KG. 1       KG. 2       KG. 3
            ระดับประถม:   Year 1       Year 2       Year 3       Year 4       Year 5       Year 6
            ระดับมัธยม:     Year 7       Year 8       Year 9       Year 10       Year 11
 •    ยกเลิก การทดสอบประเมินความสามารถของผู้เรียน
            ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แจ้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 โดยให้สถานศึกษาทุกสังกัดดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) เพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนดังที่โรงเรียนได้มีหนังสือถึงผู้ปกครองไปแล้วนั้น รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [Year 12]
            ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ระหว่างวันที่ 10-17 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด
 •    กิจกรรม Open House แผนกอนุบาล 2560
            ขอเชิญผู้ปกครองที่เป็นบุคคลภายนอก และมีความสนใจให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-11.30 น. สถานที่ โรงเรียนสารสาสน์เอกตราแผนกอนุบาล ซ.สาธุประดิษฐ์ 19 เพื่อรับฟังข้อมูลหลักสูตรเชิงวิชาการ บรรยากาศการเรียนการสอน และการแสดงความสามารถของนักเรียน สนใจติดต่อสำรองที่นั่ง แผนกธุรการอนุบาล 02 -674-2450-2
 •    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ขอรับทุนการศึกษา
            ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถตามประเภทของทุนและสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559
            รายชื่อนักเรียนชั้น Yr.6 ที่ผ่านเกณฑ์ขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
            รายชื่อนักเรียนชั้น Yr.9 ที่ผ่านเกณฑ์ขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 •    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Multiple Intelligences Academic Fun Fair 2016 [Yr.4-6]
            ตามที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences : MI) มาโดยตลอด โดยแนวทางการจัดกิจกรรม MI ในระดับประถมนั้น ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 นักเรียนจะได้เลือกเรียนกิจกรรม MI ตามความสนใจของตนเอง ภาคเรียนละ 1 กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อเป็นข้อมูลให้นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรม MI สำหรับเรียนตลอดต่อเนื่อง 1 ปีการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
           
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
 •    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Multiple Intelligences Day [KG.3]
            ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ตลอดจนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ขอเชิญเข้าร่วมชม "Project Approach" ของนักเรียนชั้น Nursery
            ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจให้ทางโรงเรียนได้ดูแลบุตรหลานของท่านและเชื่อมั่นในแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับก้าวแรกของการเรียนในระดับปฐมวัย ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญที่มั่งคงต่อไปในภายภาคหน้า รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

  การรณรงค์เรื่อง การต่อต้านการรังแกกัน

.

  

 ผลงาน ด้านดนตรี

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th

"We make the Choices ; You make the difference"
----------