แนวคิดและปรัญชา

Contact Us: admin@ektra.ac.th

เกี่ยวกับโรงเรียน :   ประวัติความเป็นมา | แนวคิดและปรัชญา | เครื่องแบบนักเรียน | บรรยากาศโรงเรียน

            รงเรียนสารสาสน์เอกตรา มุ่งจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างดี มีระเบียบวินัย ยึดมั่นประชาธิปไตย รักและภูมิใจในความเป็นไทย มีความคิดสร้างสรรค์เฉลียวฉลาด และปราดเปรื่องในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ของสังคมโลก

โลโก้ประจำโรงเรียน
ไม้กางเขน : เครื่องหมายของความอดทนต่อสู้กับความยากลำบากและยินดีรับใช้ผู้อื่น ด้วยใจที่เสียสละ
นกพิราบคาบกิ่งมะกอก: การศึกษาเพื่อนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จ
หนังสือ การแสวงหาความรู้และวิทยาการเพื่อสร้างความคิด สติปัญญา
กลุ่มครูและนักเรียน ครูที่อยู่หลังเด็กคอยอภิบาลเด็ก ส่วนที่แตะศีรษะเด็กคือคอยอบรมสั่งสอนเด็ก
เปลวไฟและดาวหกดวง คุณธรรมความดีและความร้อนรนที่จะใฝ่ศึกษา หาความรู้ทั้งหก คือ รู้จรรยา รู้วิชา รู้เจรจารู้พัฒนา รู้รักษา และรู้เวลา

สีประจำโรงเรียน
สีเหลือง : สีแห่งแสงตะวัน อันหมายถึง ความสุข สดใส ความฉลาดและพละกำลัง
สีน้ำเงิน: สีแห่งท้องฟ้าและท้องทะเล อันหมายถึง ความสุขุมมั่นคง มีศรัทธา และจงรักภักดี  พันธกิจ

            โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้กำหนดพันธกิจ เพื่อใช้เป็นกรอบ ในการดำเนินการพัฒนา การจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 - 2562 ดังนี้
               1. ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม รักและภูมิใจในความเป็นไทย
               2. พัฒนาระเบียบวินัยความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียนตลอดจนเคารพในสิทธิ์และหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น อันเป็นหนทางไปสู่ภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
               3. พัฒนาผู้เรียนให้ฝึกประเมินปรับปรุงตนเอง และยอมรับผู้อื่นตลอดจนใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง
               4. สร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อท้าทายผู้เรียนให้สามารถสรรค์สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง คิด วิจารณ์ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
               5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมทำกิจกรรม ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการฝึกปฏิบัติ จนค้นพบความถนัดและวิธีการของตนเอง ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
               6. ส่งเสริมกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               7. จัดหาเทคโนโลยีและท้าทายให้ผู้เรียน เข้าถึงสารสนเทศ โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการรับรู้ข้อมูล
               8. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
               9. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
               10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน มีโอกาสให้บริการและพัฒนาชุมชนเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงทางด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ที่หลากหลาย

  ปรัชญา

  คุณธรรมนำวิชา ภูมิปัญญาพาพัฒนา

คุณธรรมนำวิชา

หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมีคุณงามความดี ทั้งทาง กาย วาจา ใจ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต เพื่อการเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความอดทน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติและสังคมเกิดความสงบสุข เมื่อนักเรียน ได้ฝึกฝนตนเองจนเกิด คุณธรรมดังกล่าวแล้ว คุณธรรมเหล่านั้นก็จะเป็น สิ่งที่คอยควบคุม กำกับ และน้อมนำให้การศึกษาเรียนรู้วิชาการต่างๆ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพทั้งในส่วนที่เป็นความรู้ของถิ่นกำเนิดของตนเองและส่วนที่เป็นความรู้สากล ทำให้เกิดภูมิปัญญาขึ้นในตน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเฉลียวฉลาดและปราดเปรื่อง มีความเข้าใจในความเป็นไปต่างๆ อย่าง ถูกต้อง

ภูมิปัญญาพาพัฒนา

หมายถึง หลังจากที่นักเรียนได้ฝึกฝนตนเองจนเกิดคุณธรรมและผ่านกระบวนการ เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมาแล้ว จะสามารถพัฒนาปรับปรุงตนเองได้เต็มศักยภาพอย่าง ต่อเนื่อง พัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีขั้นตอนที่เหมาะสมและมีคุณภาพใช้ความรู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต พัฒนาตนเองและสิ่งรอบตัวให้เกิด คุณค่า รักและภูมิใจในความเป็นไทย ขณะเดียวกันก็สามารถติดตามเรียนรู้เท่าทัน ความก้าวหน้าของสากล ภายใต้กระแส การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของโลก สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคม ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นและธรรมชาติได้อย่าง มีความสุข

  อัตลักษณ์

  เชี่ยวชาญด้านภาษา ก้าวหน้าทางดนตรี เป็นคนดีของสังคม

The meaning of EKTRA
E = จริยธรรม
K = ความรู้
T = ความอดทน
R = ความรับผิดชอบ
A = ความพยายาม  คติพจน์

  ทำอะไร ทำจริง - AGE QUOD AGIS
(ALWAYS DO YOUR BEST)

            เมื่อลงมือทำในสิ่งใดก็ตาม ต้องมีความกล้าหาญ ที่จะลงมือทำสิ่งนั้นต้องพยายาม ทำให้ดีที่สุด ทำอย่างเต็มความสามารถ ทำด้วยความเข้มแข็ง ทำด้วยความอดทน โดยมีวินัยในตนเอง กำกับ ควบคุม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคความยากลำบากใดๆ การทำ สิ่งนั้นจึงจะประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์

  นโยบาย

            โรงเรียนสารสาสน์เอกตรามุ่งดำเนินการจัดการศึกษาภายใต้แนวทาง Positive School
                1. เพื่อให้นักเรียนเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
                2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริง การฝึกทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
                3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคต โดยเฉพาะความรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อ สื่อสาร
                4. เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับความรู้ อย่างกว้างขวาง จากนานาอารยประเทศ โดยครูชาวต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังคงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย
                5. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ตามศักยภาพของตนเอง

  เป้าหมาย

            โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้กำหนดเป้าหมายหลักในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนไว้ 5 ประการ ดังนี้
                1. นักเรียนทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม คือ มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ อดทน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ
                2. ผู้บริหารและครูทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างเคร่งครัด มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในการทำงาน พัฒนางานและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง
                3. นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความรู้ ในเชิงวิชาการและสิ่งรอบตัวที่เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารขั้นพื้นฐาน
                4. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความรู้ใน เชิงวิชาการ เทคโนโลยี และสิ่งรอบตัวที่เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและเข้าถึง สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                5. การบริหารและการจัดการของโรงเรียนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานและได้รับ การยอมรับจากชุมชน