ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

โครงการ “เพราะคุณคือคนพิเศษ”

        ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราจัด กิจกรรมในโครงการ “เพราะคุณคือคนพิเศษ” สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งเป็นกิจกรรม ดังนี้
        1.การเห็นคุณค่าในตนเอง : เพื่อให้นักเรียนรู้จักยอมรับตนเองในข้อดีและข้อบกพร่องในตนเอง จุดเด่น สิ่งที่ภาคภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง รู้จักปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น และรู้จักการวางเป้าหมายในชีวิตของตนเอง
        2. การอยู่ร่วมกันในสังคม : นักเรียนสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักการเคารพซึ่งกันและกัน และมีความมั่นใจในตนเอง
        3. การสร้างสัมพันธภาพและการให้เกียรติผู้อื่น : เพื่อให้นักเรียนรู้จักการให้เกียรติซึ่งกันและกัน เข้าใจผู้อื่น และรู้จักการเคารพซึ่งกันและกัน
        4. กิจกรรม CSR บิดลูกโป่งสะเทือนถึงดวงดาว ลูกโป่งที่ประดิษฐ์แล้ว จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และทางโรงเรียนมอบเงินเพื่อสมทบทุนโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล