ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรมการมอบใบประกาศนียบัตร Yr.12

        เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดกิจกรรมการมอบใบประกาศนียบัตร และกิจกรรมสัมพันธ์ เมื่อเวลา 08.30 -13.00 น. ณ Auditorium อาคาร 6 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้โอวาท และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 22 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนดีเด่นเหรียญทอง จำนวน 7 คน ที่มีพฤติกรรมดี มีคุณลักษณะเหมาะสม เป็นที่ภาคภูมิใจของคณะครู รวมทั้งเป็นผู้ที่เสียสละและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้นางสาววรีวรรณ สุจิรภิญโญกุล
ระดับชั้น Yr.12A
ผลการเรียนดีเยี่ยมอันดับ 1 ของรุ่น 22
 นายกฤติน สุทธิจิตร์
ระดับชั้น Yr.12A
มุ่งมั่นในการช่วยเหลือและ พัฒนาโรงเรียน
 นายกฤษฎิ์ วังวิจิตร
ระดับชั้น Yr.12A
เสียสละ อุทิศตน มีน้ำใจ ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนางสาวมาริลิน เคท การ์ดเนอร์
ระดับชั้น Yr.12A
เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้นำ และการแสดง
 นางสาวอรไพลิน วณิชย์ธนโอฬาร
ระดับชั้น Yr.12A
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและด้านดนตรี
 นายจิรเมธ จู
ระดับชั้น Yr.12B
มีน้ำใจและเป็นแบบอย่างที่ดี
 นางสาวมิณณา ลิม
ระดับชั้น Yr.12B
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและด้านภาษา
 

Academic Year : 2020
Department : All Departments
Category : All Activities 2020