ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

อบรมครูเทคนิคการใช้สีจัดวางองค์ประกอบ

        ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรครู ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้สีและการจัดวางองค์ประกอบภาพ" เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ออกแบบสื่อการเรียนรู้ต่อไป