ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Digital Resilience

        เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 250 คน ได้เข้าร่วมโครงการอบรม “หลักสูตร Digital Resilience สร้างเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันบนโลกอินเทอร์เน็ต” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเท่าทันทางสื่อดิจิทัลในโลกปัจจุบัน จัดโดย บริษัท อินสครู จำกัด โดยหลักสูตรดังกล่าวถูกออกแบบตามสถานการณ์ ปัญหา และบริบทของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน และต้องพบเจอความเสี่ยง 5 ด้าน ดังนี้
        1. Content Risk ความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยและไม่เหมาะสม
        2. Contact Risk ความเสี่ยงจากการติดต่อกับผู้ที่ไม่น่าไว้วางใจ
        3. Commercial Risk ความเสี่ยงจากการค้าขายในโลกออนไลน์
        4. Conduct Risk ความเสี่ยงจากการประพฤติ ปฏิบัติไม่เหมาะสม
        5. Time Consuming Risk ความเสี่ยงจากการใช้เวลาไม่เหมาะสม

อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังเชื่อมโยงกับทักษะ Digital Literacy หนึ่งในทักษะสำคัญของศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยมีความเข้าใจ และมีภูมิคุ้มกัน สามารถรับมือ แก้ไข ฟื้นฟูตนเองเมื่อเจอปัญหา (Resilience) และสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับอนาคต เนื้อหาหลักในการอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้
        • Empathy – Stop Cyberbullying (ความเห็นอกเห็นใจ และการป้องกันการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์)
        • Media Literacy and Fake News (เท่าทันสื่อและข่าวลวงในอินเทอร์เน็ต)
        • Privacy, Security, and Cyber Threats (ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และภัยคุกคามในโลกไซเบอร์)
        • Cyber Ranger : Our Social Innovation (นวัตกรรมสังคมปกป้องโลกไซเบอร์)

        นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เรียนรู้ผ่านการลงทำกิจกรรม Workshop, เล่นสนุกผ่าน Class Game และพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกับวิทยากรรับเชิญเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นอีกด้วย

Academic Year : 2020
Department : All Departments
Category : All Activities 2020