ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและการออกแบบสื่อการเรียนรู้

        กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดทำสื่อการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการนำเสนอความรู้หลักการออกแบบ เพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ