ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรม What’s your M.I. ?

        โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เพื่อให้ค้นให้พบและหาให้เจอในศักยภาพด้านที่โดดเด่นของนักเรียนและส่งเสริมพัฒนาความสามารถทางด้านอื่นๆ ไปด้วยนั้น จึงจัดให้มีคาบกิจกรรม M.I. ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายตามความสามารถและความถนัดที่นักเรียนสนใจ โดยจะเริ่มให้นักเรียนเลือกกลุ่มกิจกรรม M.I. ในระดับชั้น Year 4 จึงมีการจัดกิจกรรม What’s your M.I. ? ขึ้นมาให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับ M.I. ในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ปกครองได้สังเกตร่วมกับนักเรียนในการสำรวจความสนใจและความถนัดของตนเอง ก่อนการตัดสินใจเลือกกลุ่มกิจกรรม

กิจกรรม What’s your M.I. ? จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 และวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ในช่วงแรก ทางโรงเรียนได้แนะนำกิจกรรม M.I. ในภาพรวม และนำเสนอ M.I. ด้านดนตรี (Musical Intelligence) ผ่านวีดีทัศน์การแสดงดนตรีและการขับร้องของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ หลังจากนั้น ผู้ปกครองได้เข้าร่วมทำกิจกรรมตามฐานแนะนำพหุปัญญาด้านต่างๆกับนักเรียนชั้น Year 4 ดังนี้

1.ฐาน Sport (ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว/Bodily-Kinesthetic Intelligence)     นักเรียนได้ฝึกเล่นกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความความแข็งแรงทางด้านร่างกาย เสริมทักษะการเคลื่อนไหวให้แคล่วคล่องว่องไว

2.ฐาน Cooking (ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา/Naturalistic Logistic Intelligence)     ฝึกการรังสรรค์เมนูอาหารร่วมกันด้วยการหั่น การม้วน และการจัดวางวัตถุดิบต่างๆ จากธรรมชาติ เพื่อให้ออกมาเป็นสลัดโรลที่มีหน้าตาและสีสันน่ารับประทาน

3.ฐาน Computer (ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ /Logical-Mathematical Intelligence)     เรียนรู้หลักการเขียน Code ขั้นพื้นฐาน จากกิจกรรมการแปลง Pseudo Code เป็น Flow Chart ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

4.ฐาน Lab Gringg (ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา/Naturalistic Logistic Intelligence)     ฝึกทักษะการวัด การจำแนก และการสังเกตสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติรอบตัว

5.ฐาน Art (ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์/ Visual-Spatial Intelligence)     สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยจินตนาการ จากภาพพิมพ์ลายนิ้วมือ และเรียนรู้องค์ประกอบภาพในมิติต่างๆ

6.ฐาน Thinking Challenge (ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ /Logical-Mathematical Intelligence)     ฝึกทักษะการคิดคำนวณ ผ่านการเล่นเกม BOARD SUDOKU และ PARAGRAM ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด

7.ฐาน Thai Dance (ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว/Bodily-Kinesthetic Intelligence)     ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายตามจังหวะ ผ่านการละเล่นพื้นบ้านทางภาคอีสานของไทย “ลาวกระทบไม้”

8.ฐาน Role Play (ปัญญาด้านภาษา/Linguistic Intelligence)     ประลองไหวพริบด้วยการแบ่งทีมเล่นเกมใบ้-ทายคำศัพท์น่ารู้ภาษาอังกฤษจากชื่อภาพยนตร์ โดยการแสดงท่าทางต่างๆ ภายในเวลาที่กำหนด

        จากการเข้าฐานกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริง ลงมือทำจริง ได้สัมผัส เคลื่อนไหว ใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ จะทำให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดและความสนใจของตนเอง เพื่อเลือกกิจกรรม Multiple Intelligences(M.I) ที่เหมาะสมกับตนเอง และพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต

Academic Year : 2020
Department : All Departments
Category : All Activities 2020