ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

แนะแนวนักเรียน ม.ปลาย

        ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสถาบัน MedCoach จัด Workshop การจัดทำ Portfolio และการเตรียมสัมภาษณ์ (MMI) คณะแพทยศาสตร์ ณ ห้อง Presentation ชั้น 2 อาคาร Bosco โดย มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 12 คน