ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

สถาบัน MedCoach แนะแนวการศึกษาต่อ

        ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย สถาบัน MedCoach เป็นการแนะแนวการศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แพทยศาสตร์, ทันตแพทย์เภสัชศาสตร์, สัตวแพทย์, เทคนิคการแพทย์, พยาบาลศาสตร์, นักกายภาพบำบัด ฯลฯ) ณ ห้องสัมมนา ชั้น 7 อาคาร Baptist โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 30 คน