ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรม Say Hello Junior

        แผนกมัธยมได้จัดกิจกรรม Say Hello Junior เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นน้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับรุ่นพี่ ระดับมัธยมศึกษา และเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้สัมผัสกับรูปแบบการจัดกิจกรรม M.I. ความถนัดและปัญญาทั้ง 8 ด้าน จำนวน 10 ฐาน ที่รุ่นพี่ที่มีความถนัดในด้านต่าง ๆ ได้จัดเตรียม Workshop ไว้ให้ เช่น
        1. ปฏิบัติการทางชีววิทยา ระบบร่างกาย กลุ่ม Science, (ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา)
        2. Brownie’s workshop กลุ่ม Cooking, (ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา)
        3. Coding workshop กลุ่ม Computer, (ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์)
        4. Photo workshop กลุ่ม Photo, (ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์)
        5. Designing Board Games workshop กลุ่ม Board Games, (ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์)
        6. Music workshop กลุ่ม Music, (ปัญญาด้านดนตรี)
        7. Futsal and Basketball workshop กลุ่ม Sport, (ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว)
        8. Drama workshop กลุ่ม English (ปัญญาด้านภาษา)
        9. Creative designing workshop กลุ่ม Art (ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์)
        10. กลุ่ม Dancing (ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว)

        โดยรุ่นพี่ชั้นมัธยมเป็นผู้นำเสนอ และเป็นผู้นำการจัดกิจกรรมให้กับรุ่นน้อง ป.6 ในครั้งนี้

Academic Year : 2020
Department : All Departments
Category : All Activities 2020