ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

        ในช่วงระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ หัวข้อ “โลก อวกาศ และดาราศาสตร์”

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และกระตุ้นให้นักเรียนมีความตื่นตัวในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการจัดการแข่งขันทักษะที่หลากหลาย ที่ออกแบบโดยคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมนักเรียนตามความสามารถและความถนัดสอดคล้องกับหลักทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) นอกจากนี้น้องๆ Year1-9 ยังได้ชมนิทรรศการและร่วมสนุกไปกับฐานกิจกรรมทางดาราศาสตร์ จากพี่ ๆ Year10-12, ชมการแสดงละครภาษาอังกฤษ เรื่อง “Queen of Stars” จากชมรม Drama Club และนิทรรศการภาพถ่ายดาราศาสตร์ โดยนักเรียนชมรม Photo ซึ่งได้จัดถ่ายภาพหารายได้ ร่วมบริจาคสมทบ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจาก “พายุซินลากู" และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ดังต่อไปนี้

        แผนกอนุบาล จัดฐานกิจกรรมและตกแต่งบรรยากาศภายใต้ หัวข้อ “โลก อวกาศ และดาราศาสตร์” ทั้งหมด 4 ฐาน เพื่อให้นักเรียนชั้น KG.2 – KG.3 เข้าเยี่ยมชมและร่วมทำกิจกรรมในฐานต่าง ๆ ได้แก่ The Planets ทำความรู้จักดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล, Day & Night Game รู้จักกลางวัน-กลางคืนผ่านเกมแสนสนุก, ระบายสีดาวเคราะห์ประดับหมวกอวกาศ, และถ่ายภาพร่วมกันที่ฐาน Studio ซึ่งนักเรียนทุกคนให้ความสนใจและตั้งใจต่อกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมพิเศษที่ให้นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันออกแบบชุดแฟนซีในรูปแบบการประกวด “Family planet costume” ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับผู้ปกครอง ฝึกความกล้าแสดงออก อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนานอีกด้วย โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากผลคะแนนโหวต ดังรายชื่อดังต่อไปนี้รางวัล Five Finale: ระดับชั้น KG.2
ด.ญ. วีอันนา ศศานนท์ KG.2B
ด.ช. ปัณณพัฒน์ ชัยถาวรทรัพย์ KG.2B
ด.ญ. นภัตสร สุนทรพลิน KG.2C
ด.ช. ภูมิธารา ศศิลาณุวัฒน์ หมัคนาเหย KG.2D
ด.ช. พิชชากร ฉัตรเจริญสิริ KG.2E
รางวัล Popular Vote: ระดับชั้น KG.2
ด.ญ. พิชามญชุ์ เลิศโพธิ์ดำรงชัย KG.2Eรางวัล Five Finale: ระดับชั้น KG.3
ด.ญ.ชยาภรณ์ สิทธัครเดช KG.3A
ด.ญ.ธันยาธรณ์ อันประเสริฐพร KG.3A
ด.ช. ภณ อธินามงคลสิรี KG.3B
ด.ญ. ศรัณย์พัทธ์ บุญญานุภาพพันธ์ KG.3D
ด.ญ. เฌอมาวีร์ ดอกพิกุล KG.3F
รางวัล Popular Vote: ระดับชั้น KG.3
ด.ญ. กาญจน์ณัฏฐา เมธีกุลเจริญ KG.3B

 

 

        แผนกประถมและมัธยม ได้จัดกิจกรรมโดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก คือ
        1. การเยี่ยมชมนิทรรศการการเรียนรู้ในฐานต่าง ๆ เช่น ฐานระบบสุริยะ, ชั้นบรรยากาศ, เทคโนโลยีอวกาศ, ฯลฯ
        2. เกมต่างๆที่ให้ผู้เข้าชมได้ร่วมเล่น ซึ่งได้ทั้งความสนุกและความรู้ไปพร้อมๆกัน เช่น เกม Rocket to the Moon, Journey to the Sun (Crosswords), Welcome to our Galaxy (เกมส์บันไดงู), Galactic Hoop (หาความรู้จากสื่อที่เตรียมให้มาตอบคำถามวิทยาศาสตร์เพื่อชิงของรางวัล)
        3. การแข่งขันทักษะทางวิชาการตามกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ได้แก่ ศิลปะ, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสร์, ดนตรี และชมรม Drama Club ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้การประกวด Board Game
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง
นายพิชญภัทร วารีวนิช Yr.11A
นายวรทย์ ตติยตฤษณา Yr.11E
นายธนานนท์ เติมธีรพรพิมล Yr.11Eการประกวด Board Game
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง
นายกันธวัฒน์ อัครวัชรเกียรติ Yr.12C
นายพีรวัส ตรงพรนำชัย Yr.12C
นายอารยะ เลิศเวชกุล Yr.12Cการประกวด Board Game
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง
นางสาวสุวรี ทิพยะมาศโกมล Yr.11A
นางสาวธนาวดี อมรธัญ Yr.11A
นางสาวพริมา วิลานันท์ Yr.11Aการประกวด Astronomy Presentation
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
ด.ญ.มีนา กรสุธาทิพย์กุล Yr.6D
ด.ญ.ณิชากร ลิ้มทองสิทธิคุณ Yr.6D
ด.ญ.วฤนฑ์ จิวากานนท์ Yr.6Dการประกวด Astronomy Presentation
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
ด.ญ.นภัส วุฒิวิวัฒน์ชัย Yr.8D
ด.ญ.เจสสิก้า เคท มิลล์ Yr.8
ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ ประกายอนุรัตน์ Yr.8Dการประกวด Astronomy Presentation
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
นายเจมส์ ชัชพล ลีลายุวัฒน์ Yr. 10A
นายณัฐพัฒน์ เฉลิมลาภสมบัติ Yr.10A
นายณัฐธัญ จิรไชยภาส Yr.10Aการประกวดสื่อวิดีทัศน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
นายจิรเมธ จู Yr. 12B
นางสาวมนัสนันท์ ศรีวิชชุพงษ์ Yr. 12B
นางสาวสุชานุช พจน์ปฏิญญา Yr.12Bการประกวด Astronomy Folk Song Contest
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ
นางสาวกรกนก ลิมปยารยะ Yr.10D
นางสาวอรรถพร อัสสะบำรุงรัตน์ Yr.10C
นายอัครวิชญ์ สุขสันต์สิริวงศ์ Yr.10Dการประกวด Astronomy Singing Contest
ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ
ด.ญ.ชลิตา สตาร์ แดงวิไลเลิศ Yr.5Cวาดภาพระบายสี "Space Adventure"
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
ด.ญ.ปุณิกา เติมศรีเจริญพร Yr.3Eวาดภาพระบายสี "Solar System Character"
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
ด.ช.ตรัยคุณ ถาวระ Yr.5Bวาดภาพระบายสี "Another Universe"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ ประกายอนุรัตน์ Yr.8Dวาดภาพระบายสี "Another Universe"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
นางสาวกิริณี วรรณวาทกุล Yr.10Aการประกวดเขียนเรียงความเชิงจินตนาการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
ด.ญ.ชิดชนก บุญประคองวงศ์ Yr.9Dการประกวดเขียนเรียงความเชิงจินตนาการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
ด.ญ.ณิชา จันทนาอรพินท์ Yr.4Eผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
ด.ญ.ภิงค์กันย์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ Yr.8Dผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
นางสาวธสร จิวะเจริญ Yr.11Aตอบปัญหา โลก ดาราศาสตร์
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
ด.ช.เตวิช สุขทรัพย์โภคิน Yr.6A
ด.ญ.ณปภา หนูอินทร์ Yr.6A
ด.ญ.ธันยพร พิทักษ์ธนากร Yr.6Aตอบปัญหา โลก ดาราศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
ด.ช.บุญญวัฒน์ วัชรสุกิจ Yr.8D
ด.ช.ปฏิหารย์ แซ่อั้ง Yr.8D
ด.ช.บุญเขต ก่อศิริโชค Yr.8Dตอบปัญหา โลก ดาราศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
นายเศรษฐพงศ์ จันทศร Yr.10E
นายปณต มะโนดี Yr.10E
นางสาวกรชวัล ธนสารผดุงกิจ Yr.10Eการแข่งขัน mBot Football In Space
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
ด.ช.ธนดล นคินทร์พงษ์ Yr.8C
ด.ช.ทัตสึฮิโระ โชติบุณยศักดิ์ โนดะ Yr.8C
ด.ช.อิทธิพัทธ์ ภูดวงจิต Yr.8Cการแข่งขัน mBot Football In Space
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
นายพัสกร สิริพงศกร Yr.12D
นางสาวญาณิศา คูร์พิพัฒน์ Yr.12A
นางสาวอรไพลิน วณิชย์ธนโอฬาร Yr.12Aการแข่งขันเครื่องยิงโรมัน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
ด.ช.ปวรุตม์ คำนึงวุฒิ Yr.9E
ด.ช.กวินภพ อำนวยวิทยากุล Yr.9E
ด.ช.กีรติกร เจนฐิติกุล Yr.9E
ด.ช.ปัญญากร โลหะวิบูลย์ทรัพย์ Yr.9E
ด.ช.ปภังกร ธรรมทินนา Yr.9E

Academic Year : 2020
Department : All Departments
Category : All Activities 2020