ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Workshop : Design thinking teacher "ครูนักคิดออกแบบ"

        วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนระดับชั้น Year1 – Year 12 หัวข้อ “Design thinking teacher ครูนักคิดออกแบบ” ภายใต้โครงการวิจัยการออกแบบ “Design Research, Design Thinking-based Research” ตั้งแต่ เวลา 08.30-13.00 น. และในโอกาสนี้นักเรียนโครงการวิจัยการคิดเชิงออกแบบ (Design Research) ได้เข้ารายงานผลการดำเนินการและรับฟังคำแนะนำเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการทำงานวิจัยต่อไป ตั้งแต่เวลา 13.30-15.00 น. โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน ดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช อาจารย์ภาควิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง จากวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, อาจารย์กษิดิศ ครุฑางคะ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย