ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรม Scout Camp Yr.8

        เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 64 แผนกมัธยม ได้จัดให้มีการเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ นักเรียนระดับชั้น ม.2 โดยมีวัตุประสงค์ให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะจากสถานการณ์จริง ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ ตามหลักสูตร เช่น ฐาน Minefield, ฐานพรมวิเศษ, ฐานสะพานข้ามฝั่ง, ฐาน A Frame, ฐานท่อน้ำเลี้ยง, ฐานกรอกน้ำลงท่อ, ฐานเรือรบ และฐานใยแมงมุม ที่มุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์, การวางแผน ,การสื่อสาร ,ความสามัคคี, การทำงานเป็นทีม, การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,การเสียสละ ,ความเป็นผู้นำและผู้ตาม, ความอดทน ซึ่งในแต่ละฐานกิจกรรมจะมีการเก็บคะแนนสะสมเป็นหมู่ลูกเสือและเนตรนารี โดยครูประจำฐานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ในการวัดผลการประเมินตามหลักสูตร

Academic Year : 2020
Department : All Departments
Category : All Activities 2020