ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

        โรงเรียนสารสาสน์เอกตราจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขึ้นในวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม 2563 โดยนักเรียนระดับมัธยมเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้าวันที่ 3 ธันวาคม นักเรียนระดับประถมเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ส่วนนักเรียนระดับอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้าวันที่ 4 ธันวาคม

        กิจกรรมเริ่มโดยผู้อำนวยการพิสุทธิ์ ยงค์กมล ประธานในพิธีถวายพวงมาลัยแด่แม่พระและนักบุญยอแซฟ และวางพวงมาลัยแด่ท่านรองประธานอำนวยการมารีอา เพ็ญศรี ยงค์กมล หลังจากนั้นประธานอ่านบทสดุดีแด่นักบุญยอแซฟและนำสวดบทข้าแด่พระบิดา ตามด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนคาทอลิกขึ้นวางดอกกุหลาบแด่แม่พระและนักบุญยอแซฟ

        ลำดับต่อมาผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ตัวแทนครูไทย ตัวแทนครูต่างชาติ ตัวแทนนักเรียน วางพานพุ่มต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลังจากนั้นผู้อำนวยการอ่านบทเทิดพระเกียรติและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน

        กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเริ่มขึ้นด้วยการแสดง Years full of Memories การขับร้องเพลงพระราชาในนิทาน การพูด Speech การขับร้องเพลง Still on my mind ประกอบการแสดงบัลเล่ต์ การขับร้องเพลง “กาลครั้งหนึ่งตลอดกาล” และการแสดง Story telling competition หัวข้อ ‘Ethical story series inspired by King Rama 9’ หลังจากนั้นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรมวันพ่อจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 : การประกวดในหัวข้อ “Story book reading competition”
  ชนะเลิศ ด.ช.พสิษฐ์ ธรรมวิจิตร Yr.1B
  ชนะเลิศ ด.ญ.จื่อโร่ว เฉิน Yr.2G
  ชนะเลิศ ด.ช.จีรภัทร วราภรณ์ Yr.3B
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 : การประกวดในหัวข้อ “Story telling competition”
  ชนะเลิศ ด.ญ.รินรดา อินทรการุณเวช Yr.4D
  ชนะเลิศ ด.ญ.เพลงพิณ สุประดิษฐ์อาภรณ์ Yr.5A
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : การประกวด R.C.W. ในหัวข้อ “My Favorite Royal song”
  ชนะเลิศ ด.ญ.สิริกันย์ มานัสสถิตย์ Yr.6A
   ระดับชั้นมัธยมศึกษา :
  ชนะเลิศ ด.ญ.ชนมน กสิเวทย์ Yr.8C

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 : การประกวดคัดลายมือในหัวข้อ “พระบรมราโชวาท”
  ชนะเลิศ ด.ญ.ภัทธิชา อิงคเวชชากุล Yr.1F
  ชนะเลิศ ด.ญ.ณัฐณิชา ตันรัตนพัฒนกุล Yr.2F
  ชนะเลิศ ด.ญ.กวิสรา อุ่นมาลย์ Yr.3D
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 : การประกวด R.C.W. “โครงการที่พ่อทำไว้ คนไทยไม่เคยลืม”
  ชนะเลิศ ด.ญ.กชพรรณ ศรีวรขาน Yr.4E
  ชนะเลิศ ด.ช.ภากร รัตนปรีชาวงศ์ Yr.5C
  ชนะเลิศ ด.ช.ณธรรศ กิตติสาร Yr.6C
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 : การประกวดเรียงความหัวข้อ “โครงการที่พ่อทำไว้คนไทยไม่เคยลืม”
  ชนะเลิศ ด.ญ.เมเรียน เกรซ มอนโกเมอรี่ Yr.7D
  ชนะเลิศ ด.ญ.ธนกชพร เขียวสอาด Yr.8C
  ชนะเลิศ ด.ญ.ชิดชนก บุญประคองวงศ์ Yr.9D

3. การแข่งขันตอบปัญหาความรู้โครงการในพระราชดำริ     
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 : Trivia Quiz Competition on Royal Projects.
  ชนะเลิศ ด.ช.ฆฤณกร ขันธะชวนะ Yr.4E
  ชนะเลิศ ด.ญ.ณัชวรัญญ์ ธีร์ธนวัจน์ Yr.5E
  ชนะเลิศ ด.ช.อภิชัย จันทร์ชูสกุล Yr.6B
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 : Trivia Quiz Competition on Royal Projects.
  ชนะเลิศ ด.ญ.ชนมน กสิเวทย์ Yr.8C
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 : Trivia Quiz Competition on Royal Projects.
  ชนะเลิศ นายพิชญภัทร วารีวนิช Yr.11B

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 : การประกวดระบายสี ภาพในหลวงรัชกาลที่ 9
  ชนะเลิศ ด.ญ.ภัทธิชา อิงคเวชชากุล Yr.1F
  ชนะเลิศ ด.ญ.กิตติยา ไล้สุวรรณ Yr.2D
  ชนะเลิศ ด.ญ.ซิยาน่า Yr.3F
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 : การประกวดวาดภาพการ์ตูน โครงการในพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9
  ชนะเลิศ ด.ช.ตรัยคุณ ถาวระ Yr.5B
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 : การวาดภาพเหมือนในหลวงรัชกาลที่ 9
  ชนะเลิศ ด.ช.รัฐศรัณย์ เจนฐิติกุล Yr.8B
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 : การวาดภาพเหมือนในหลวงรัชกาลที่ 9
  ชนะเลิศ น.ส.กิริณี วรรณวาทกุล Yr.10A
        “การเรียนเปรียบเสมือนการเล่นเกมส์ ในการเล่นเกมส์ต้องผ่านด่านต่าง ๆ มีทั้งด่านที่ง่ายและด่านที่ยาก นักเรียนส่วนใหญ่ชอบด่านที่ง่าย ไม่ชอบด่านที่ยาก แต่นักเรียนต้องผ่านด่านทุกด่านเพื่อไปยังด่านสุดท้ายและเล่นให้จบเกมส์ เปรียบกับวิชาที่เรียน มีทั้งวิชาที่ง่ายและวิชาที่ยาก วิชาที่ง่ายนักเรียนจะเรียนได้ดีต่างจากวิชาที่ยากนักเรียนจะไม่ชอบและไม่อยากเรียน แต่นักเรียนจำเป็นต้องเรียนทุกวิชาเพื่อให้สำเร็จการศึกษา ทุกวิชามีความสำคัญที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคต เช่นวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนอาจจะไม่ชอบเรียนแต่เมื่อนักเรียนโตขึ้นเป็นหัวหน้าครอบครัว นักเรียนต้องใช้พื้นฐานคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณการเลือกซื้อของหรือการสร้างบ้าน จึงอยากให้นักเรียนให้ความสำคัญกับการเรียนในทุกวิชาเพื่อประโยชน์ของนักเรียนเอง เมื่อนักเรียนมีความรู้พื้นฐานรอบตัวดีแล้ว อีกสิ่งสำคัญหนึ่งคือการมีระเบียบวินัยให้ตนเองสามารถอดทนปฏิบัติสิ่งที่ไม่ชอบได้ จะทำให้นักเรียนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและสามารถก้าวผ่านปัญหาในอนาคตได้ จึงขอให้นักเรียนฝึกตนให้มีระเบียบวินัยให้เป็นคุณสมบัติหนึ่งในเอกตราคาแรกเตอร์เป็นตัวอย่างให้แก่นักเรียนรุ่นหลังต่อไป”
 

Academic Year : 2020
Department : All Departments
Category : All Activities 2020