ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรม Open Morning 2020

        แผนกอนุบาล ได้จัดกิจกรรม Open Morning 2020 ขึ้นในวันที่ 28 – 30 กันยายน -2 ตุลาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างใกล้ชิด และพบกับบรรยากาศการเรียนการสอนของครูต่างชาติ และการนำเสนอโครงงานของนักเรียน ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการใช้ทักษะในด้านต่างๆ

Academic Year : 2020
Department : All Departments
Category : All Activities 2020