ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

        ภาพบรรยากาศการอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่อง "การเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา" โดยวิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมีปุรุราชรังสรรค์ เป็นการอบรมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงระบาดของไวรัสCovid-19 ณ ห้องประชุม Auditorium