ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Basic Survey Research for Medicine (ONLINE WORKSHOP)

        เมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ร่วมกับ MedCoach Institute ได้จัดกิจกรรมอบรม ในหัวข้อ Basic Survey Research for Medicine (ONLINE WORKSHOP) "การทำวิจัยด้านการแพทย์เบื้องต้นในรูปแบบการสำรวจ" ให้กับนักเรียนโครงการ BMAT และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจำนวน 19 คน ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์
       การอบรมในครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้ประเภทและขั้นตอนของการทำวิจัยด้านการแพทย์เบื้องต้นในรูปแบบการสำรวจ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ซึ่งนักเรียนสามารถนำมาต่อยอดเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตได้