ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ครูไทยและครูต่างชาติ อบรมความรู้ด้านจิตวิทยา

        วันที่ 27 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2564 นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนได้จัดบรรยายสาระความรู้ทางจิตวิทยาผ่าน Google Meet ให้กับครูไทย และครูต่างชาติทั้งสามแผนก โดยแบ่งการบรรยายออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้
         1. Aggressive in child : พฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กวัยเรียน ให้กับครูแผนกอนุบาล และประถม
         2. Temper tantrums : การร้องอาละวาด ให้กับครูแผนกอนุบาล
         3. Depression Disorder : โรคซึมเศร้า ให้กับครูแผนกอนุบาล และประถม
         4. Reinforcement : การเสริมแรงทางบวก และการสื่อสารทางบวก ให้กับครูแผนกมัธยม

        กิจกรรมการบรรยายสาระความรู้โดยนักจิตวิทยานี้ ได้สร้างความรู้ - ความเข้าใจถึงต้นเหตุของพฤติกรรมต่างๆ ในแต่ละช่วงวัยของนักเรียน และให้แนวทางจัดการกับปัญหาพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างถูกวิธี โดยในแต่ละรอบการบรรยาย คุณครูได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลพฤติกรรมนักเรียนเพื่อเป็นกรณีศึกษาร่วมกัน