ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Club for Uni Y.10 - Y.12

        เมื่อวันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2564 ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ Club for Uni สำหรับนักเรียนระดับชั้น Y.10 - Y.12 Online เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่พัฒนาทักษะความสามารถและสร้างสรรค์ผลงาน เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านกิจกรรมในรูปแบบ Club ที่หลากหลาย ตามความสนใจและความถนัดทางด้านต่างๆ ได้แก่

1. Music Club (ดนตรี)
2. Architecture Club (ทักษะพื้นฐานทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์)
3. Coding Club (การเขียนโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
4. Photo & Media Club (การถ่ายภาพ และการตัดต่อวีดีโอ)
5. Art & Design Club (งานศิลปะและงานออกแบบ)
6. Health Science Club (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
7. STEAM Club (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์)
8. Language Club (ภาษา)
9. Culinary Art Club (ศิลปะการประกอบอาหาร)
10. Drama Club (การแสดงละครภาษาอังกฤษ)
11. Business Club (ความรู้ด้านธุรกิจ)