ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

บริจาคเงินค่าย ม.5 ให้โครงการข้าวแสนกล่องและมูลนิธิเด็ก

        เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 23 ได้นำเงินสมทบทุน จากกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นําปลูกฝังคุณธรรมและช่วยเหลือชุมชน (ค่าย ม.5) เมื่อปีการศึกษา 2563 ไปบริจาคให้กับโครงการข้าวแสนกล่องที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) และบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ ที่บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม