ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ EF (Executive Function)

        ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลาการ
ในหัวข้อ EF ( Executive Function) การอบรมเชิงปฏิบัติสู่การนำมาใช้ในห้องเรียน ณ ห้องประชุมอาคาร Dominic 2 ชั้น 7

Academic Year : 2021
Department : All Departments
Category : All Activities 2021