ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Financial planning idea competition 2021

        โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "Financial planning idea competition 2021 ตามหาไอเดียสร้างสรรค์ การวางแผนการเงินในสไตล์เรา" โดยเชิญชวนนักเรียนระดับชั้น Y.5 - Y.12 ส่งผลงานการวางแผนด้านการเงิน ภายใต้แนวคิดหลัก 4 รู้ สู่ความมั่นคงทางการเงิน โดยทางคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด และประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและใบประกาศนียบัตร จาก INVESTORY มีดังต่อไปนี้

ระดับชั้น Y.5 - Y.6
อันดับที่ 1 ด.ช.ภัทรชัย นากาย Y.6F
อันดับที่ 2 ด.ญ.ปัณณิตา ธนิกโชคกอบกุล Y.5E

ระดับชั้น Y.7 - Y.9
อันดับที่ 1 ด.ญ.ปริญ ธนบดีธรรมจารี Y.7A
อันดับที่ 2 ด.ญ.พัทธนันท์ มงคลโชติพัฒน์ Y.7A
อันดับที่ 3 ด.ญ.ปุณญิศา เจิมเจษฎา Y.9B
ชมเชย ด.ญ.ชนมน กสิเวทย์ Y.9C, ด.ช.จิรายุ สันติศรีวราภรณ์ Y.7B, ด.ญ.วรารัตน์ คีรีเดชอนันต์ Y.9D, ด.ญ.พนิตอนงค์ สิงหเดชวีระชัย Y.9B

ระดับชั้น Y.10 - Y.12
อันดับที่ 1 นายภัทร ภัทรพิบูล Y.11A
อันดับที่ 2 นางสาวเกตน์นิภา อนุสาวกรณ์ Y.11C
อันดับที่ 3 นางสาวรสิตา จารุอำไพแสง Y.11C
ชมเชย นางสาวพลอยชมพู สรรพวัฒน์ Y.12E, นายกฤตภาส ทัตธนสมบัติ Y.12D, นายชัชพิมุข สันติวัฒนธรรม Y.11A, นายอัษฎา วุฒิวงกต Y.11C, นางสาวพิชญธิดา ตั้นสถาพรชัย Y.11B, นายรัฐธีร์ วัฒน์พีรธรรม Y.11E

       ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมในครั้งนี้