ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การลงทุนและการระดมทุน

        เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ฝ่ายวิชาการได้จัดการบรรยาย Online หัวข้อ "การลงทุนและการระดมทุน" โดยทีมวิทยากรจาก INVESTORY ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน ได้แก่ ความแตกต่างด้านการลงทุนทำธุรกิจ, การลงทุนทางตราสารหนี้, ประเภทของตลาดทุน, แนะนำความเป็นมา-หน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ และสอนเทคนิคการซื้อ-ขายหุ้น ให้กับนักเรียนระดับชั้น Yr.10 - Yr.12 จาก Business Club เพื่อต่อยอดความรู้ทางด้านธุรกิจและการลงทุนในอนาคต
       ขอขอบคุณทีมวิทยากรจาก INVESTORY ที่มาจัดอบรมความรู้ให้กับนักเรียน