ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ แผนกอนุบาล ปีการศึกษา 2564

        เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ก.ค. 2564 แผนกอนุบาล ได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ใน
รูปแบบ Online ผ่านระบบ Google Meet
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวิธีการจัดการเรียนการสอนของระดับชั้นอนุบาล และแนะนำข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่นักเรียนอนุบาลจะได้รับจากการฝึกทักษะต่างๆ ทั้งจากการเรียนผ่าน Online ในปัจจุบันและการเรียน Onsite ในระยะต่อไป
        ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกท่านที่สละเวลาให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมมา ณ ที่นี้