ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Lab Research and Literature review

        เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรม การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Basic Research and Literature Review Lecture" ให้กับนักเรียนชมรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Club) และนักเรียนที่สนใจ ระดับชั้น Y.10 - Y.12 เพื่อแนะนำวิธีการเริ่มต้นในการทำงานวิจัยโดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านการแพทย์ โดยวิทยากร ภญ. ดร.อัจฉรา ศรีสดใส ผู้ก่อตั้งสถาบัน Med Coach Institute มาบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ Research & Portfolio & BMAT Writing & MMI และ อ.ปฐมพงษ์ สถาพรพงษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มาบรรยายเกี่ยวกับการหาข้อมูลงานวิจัยในฐานข้อมูลมาตรฐานที่นักวิจัยใช้ และการทำวิจัย Lab research & Literature Review Writing จากกิจกรรมนี้นักเรียนได้รับความรู้ และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อการศึกษาต่อได้ในอนาคต
       ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่มาร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้