ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564

        เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ทางโรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Google Meet เพื่ออธิบายแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence), การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองอย่างมีประสิทธิภาพ, การเรียนออนไลน์ในรูปแบบของเอกตรา และแนวทางการอภิบาลดูแลนักเรียน รวมถึงมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนมาเรียน Onsite ที่โรงเรียน ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้