ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรมแนะแนววิชาเลือกออนไลน์

        เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมการแนะแนววิชาเลือก (Option) แบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet สำหรับนักเรียนแผนการเรียน GAC (Language) และแผนการเรียน Extra Class โดยคุณครูประจำวิชา Option ในแต่ละรายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม / English / Japanese / Business / Art & Design / Music ได้มาแนะแนวรูปแบบเนื้อหาและความเหมาะสมในการเรียน Option ของแต่ละวิชา เพื่อต่อยอดสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยตามคณะที่นักเรียนสนใจต่อไป