ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การประชุมผู้ปกครองแผนกประถมและมัธยม

        เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ทางโรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครองแผนกประถมและมัธยม ผ่านระบบ Google Meet โดยแผนกมัธยมได้จัดการประชุมตามระดับชั้น เพื่อทบทวนแนวปฏิบัติในการเรียน Online และการเก็บคะแนนภาคเรียนที่ 2/2564 รวมถึงมาตรการในการเตรียมตัวก่อนเปิดเรียน และการติดตามดูแลนักเรียนในช่วงเรียนออนไลน์สำหรับแผนกประถม ได้จัดการประชุมเป็นกลุ่มย่อยเป็นห้องเรียน เพื่อให้ครูประจำชั้นไทย - ต่างชาติ ได้พบปะกับผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อทบทวนแนวปฏิบัติในการเรียนออนไลน์ และการเก็บคะแนนภาคเรียนที่ 2/2564 ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้