ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Positive emotions "AWE"

        ฝ่ายงาน Positive school ได้จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ Positive emotions "AWE" : Under water world ให้กับคุณครูแผนกอนุบาล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม และ แผนกประถม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เพื่อให้คุณครูได้รู้เทคนิคการใช้สื่อในการสร้างความรู้สึกเชิงบวก-ประทับใจเป็นพิเศษ (Awesome) และสื่อที่จะช่วยสร้างความตระหนักสำนึกจากผลการกระทำเชิงลบเป็นพิเศษ (Aweful) ช่วงท้ายของกิจกรรม ได้เปิดโอกาสให้คุณครูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดสรรสื่อที่จะสร้างความรู้สึกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั้งรูปแบบ Awesome และ Aweful ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน