ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กิจกรรม "ส่งเสริมทักษะทางการเงิน"

        โรงเรียนสารสาสน์เอกตราร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม "ส่งเสริมทักษะทางการเงิน" โดยจัดอบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet ให้กับนักเรียน ระดับชั้น Yr.5 - Yr.12 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน ตั้งแต่เริ่มต้นการออม การวางแผนการใช้จ่าย ฝึกทำบัญชีแบบง่ายๆ การเขียนแผนที่ชีวิต ตลอดจน การเรียนรู้ด้านการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ผ่านกิจกรรมเล่นหุ้นจำลอง

       การอบรมจัดขึ้นโดยแบ่งตามระดับชั้นในหัวข้อต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ออกแบบให้เหมาะกับช่วงวัยของนักเรียน ได้แก่
ระดับชั้น Yr.5 - 7  หัวข้อ "การวางแผนการเงินและการเก็บออม"
ระดับชั้น Yr.8 - 9  หัวข้อ "การวางแผนการเงินและการลงทุน"
ระดับชั้น Yr.10 - 12  หัวข้อ "กองทุนและการลงทุนในหุ้น"

       กิจกรรมดังกล่าว แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รอบ รอบแรก ระหว่างวันที่ 7 - 12 พ.ค. 64 และรอบสอง ระหว่างวันที่ 22 - 26 พ.ค. 64 เนื่องจากมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก