ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Science Creative Workshop Activity

        เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ครูต่างชาติแผนกประถมได้จัดกิจกรรมอบรมวิทยาศาสตร์ Science Creative Workshop ผ่านแอพพลิเคชั่น Flipgrid ให้กับนักเรียนระดับชั้น Yr.5 - Yr.6 เพื่อพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี และทักษะการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ การอ่าน, การคิด, การพูด, การเขียน และการนำเสนอ ซึ่งนักเรียนได้ให้การตอบรับและให้ความร่วมมือในการทำชิ้นงานวิทยาศาสตร์ส่งคุณครูหลังจบกิจกรรม ได้มีการประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับใบประกาศนียบัตรจากการส่งผลงานในครั้งนี้อีกด้วย
       ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับใบประกาศนียบัตร และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อไป