ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Sinopharm และ Pfizer

        ฝ่ายงานพยาบาลของโรงเรียนได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการจัดสรรให้นักเรียนได้รับวัคซีนตามความสมัครใจของผู้ปกครอง โดยนักเรียนได้เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว ดังนี้
       1. นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ได้เข้ารับวัคซีน Sinopharm เข็มที่ 1 (จากการลงทะเบียนกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 และเข็มที่สองในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
       2. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น Y.10 – Y.12 ได้รับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 (จากการจัดสรรของกระทรวงศึกษาธิการ) เมื่อวันที่ 15, 18 ตุลาคม 2564 และเข็มที่สองในวันที่ 5, 8 พฤศจิกายน 2564
       3. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้น Y.7 – Y.9 ได้รับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 (จากการจัดสรรของกระทรวงศึกษาธิการ) เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 และเข็มที่สองในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
       สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ทางฝ่ายงานพยาบาลจะประสานงานกับภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงวัคซีนได้อย่างครอบคลุมและปลอดภัย