ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Smartphone Video Production Online Workshop

        เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ก.ค. 2564 แผนกมัธยมได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดกิจกรรมอบรม Smartphone Video Production Online Workshop สำหรับนักเรียน ระดับชั้น Yr.10-12 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารด้วยวีดีโอโดยใช้โปรแกรม Kinemaster ในการตัดต่อวีดีโอ และใช้เป็นสื่อในการนำเสนอผลงาน ผ่านโปรแกรม Zoom ซี่งนักเรียนที่เข้าอบรมกิจกรรมในวันนี้ สามารถนำการเรียนรู้ไปต่อยอดในการสร้างผลงาน และเป็นแนวทางในการค้นหาความถนัดและความสนใจของตนเองต่อไป
       ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มา ณ ที่นี้