ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ค่ายลูกเสือ Y.8

                ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม Scout Camp ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร ระดับชั้น Y.8 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนในเครือสารสาสน์ (บางบอน) เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีภาวะความเป็นผู้นำ รู้จักการแก้ปัญหาและความคิดเชิงสร้างสรรค์ ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม Team Building, กิจกรรมภาคกลางคืน, กิจกรรมเดินทางไกล, ฐานผจญภัยต่างๆ และกิจกรรมรอบกองไฟ