ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำฯ Y.11 Batch 25

                เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรม Multiple Intelligences (MI) ของนักเรียน KG.3 ในธีม Into the Ocean เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเฉพาะด้านของตนเองตามพหุปัญญา โดยแบ่งการแสดงเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ Music, Finger Maths, Science, Art, Gymnastic, Phonics, Drama และ MC ซึ่งผู้ปกครองนักเรียน KG.3 ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับชมความสามารถของนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

                วันที่ 15 และ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงคราวแผนกประถมจัดกิจกรรม MI Activities Fun Fair 2022 ของนักเรียนชั้น Y.5 - Y.6 เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเฉพาะด้านของตนเองตามพหุปัญญา โดยแบ่งกิจกรรมเป็นฐาน MI ต่าง ๆ ดังนี้คือ Drama, Japanese, Science, Dance, DIY, STEM, Computer, News Reporter, Sport, Music, Cooking และ Art Exhibition ซึ่งนักเรียนชั้น Y.3 - Y.4 ได้เข้าเยี่ยมชมและสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ของพี่ๆ ด้วย

                ส่วนวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกมัธยมจัดกิจกรรม MI Activities Fun Fair 2022 ของนักเรียนชั้น Y.7 - Y.11 ขึ้นเช่นกัน เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเฉพาะด้านของตนเองตามพหุปัญญา โดยแบ่งกิจกรรมเป็นฐาน MI ต่างๆ คือ History, Chinese, Cooking, Computer, Science, English, Board Game, Robotic, Art, Veggie Garden, Sport, และ Music ซึ่งนักเรียนชั้น Y.5 - Y.6 ได้เข้าเยี่ยมชมและสนุกกับฐานเกิจกรรมต่าง ๆ ของพี่ ๆ ด้วย