ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

งานประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น Year 10

ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกมัธยม ได้จัด การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น Year 10
                เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา, การแนะแนวการศึกษา, แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลทั้งวิชาการภาคภาษาไทยและภาคภาษาต่างประเทศ, การพัฒนาวินัยและการดูแลอภิบาล เพื่อให้การดูแลนักเรียนของโรงเรียนแลผู้ปกครองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีหัวข้อการประชุม 3 หัวข้อดังต่อไปนี้

    1. การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ การแนะแนวการศึกษาต่อ และ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล
               มิสสุภาวดี โชติวรรณพร (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) ได้อธิบายจุดสำคัญของแผนการเรียนในทุกหลักสูตร ในเรื่องของการทำงานวิจัย การฝึกความคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการพัฒนา Research skill ของนักเรียนในการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

   2. Evaluation and University Preparation
               Mr. Philip George Langley (Head of Secondary Department / DoS GAC) ได้ให้แนวทางในการคิดวิเคราะห์จุดแข็งเพื่อนำไปต่อยอดความรู้ และจุดอ่อนเพื่อนำไปพัฒนาต่อ ของแต่ละความถนัด เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ด้วยตนเองได้ว่าจะเรียนต่อในคณะหรือสาขาใด เช่น ถ้าถนัดด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สามารถศึกษาต่อด้านการแพทย์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ถ้าถนัดศิลปะ สามารถศึกษาด้านสถาปัตย์ เป็นต้น เมื่อนักเรียนรู้คณะหรือสาขาที่ต้องการเรียนแล้ว นักเรียนจะสามารถวิเคราะห์ไปถึงอาชีพที่สามารถทำได้ในอนาคตอีกด้วย

   3. แนวทางการพัฒนาวินัย และการอภิบาลดูแลนักเรียน และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน
                มิสบุษรารัตน์ เกิดเพิ่มพูล (รองผู้อำนวยการแผนกมัธยม) และ มาสเซอร์ทัพพ์เทพ ฐิติธนาวัสส์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกมัธยม) พูดเรื่องการดูแลนักเรียนด้วยความห่วงใย คำว่า “อภิบาล” นั้น มาจากคำ “อภิ” ซึ่งแปลว่า “ใหญ่” และคำ “พยาบาล” ซึ่งแปลว่า “การดูแล” เมื่อนำสองคำมารวมกัน จะหมายถึงการบำรุงรักษาดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเน้นด้านจิตใจเป็นสำคัญ การอภิบาล 4 ด้าน คือ ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพ ด้านการเรียน และด้านพฤติกรรม ล้วนเกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนไปสู่อัตลักษณ์ที่โรงเรียนตั้งไว้ นั่นคือ “เชี่ยวชาญด้านภาษา ก้าวหน้าทางดนตรี เป็นคนดีของสังคม”

    มิสบุษรารัตน์ เกิดเพิ่มพูล ได้นำข้อคิดจาก Nat Turner ที่กล่าวไว้ว่า “Good communication is the bridge between confusion and clarity.” หรือ “การสื่อสารที่ดีเป็นการเชื่อม ความสับสนความไม่เข้าใจไปสู่ความชัดเจน” เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ ผู้ปกครอง โรงเรียน และนักเรียน จะต้องพูดคุยสื่อสารกันอย่างเข้าใจ