ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Silpa Bhirasri Day

                ในวันที่ 15 กันยายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนทุกคน เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของท่าน ซึ่งท่านเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งคนหนึ่งของวงการศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทย โดยเป็นผู้ริเริ่มสอนศิลปะตะวันตกในประเทศไทย และเป็นผู้วางรากฐานมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่านยังได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยอีกด้วย

                ในปีนี้ทางกลุ่มสาระวิชาศิลปะ ได้จัดงานแบบบูรณาการร่วมกับงานวัน “World Gratitude Day” โดยมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 14 - 21 กันยายน 2565 มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ฝึกฝนทักษะ และแสดงความสามารถด้านศิลปะอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนจะได้ใช้ความสามารถทางศิลปะของตน สร้างผลงานศิลปะในหัวข้อ “การแสดงความขอบคุณต่อสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว” โดยไม่จำกัดเทคนิค ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพระบายสี Digital Art หรืองานปั้น ซึ่งทำให้นักเรียนได้ค้นหาความถนัดความเชี่ยวชาญของตนเองตามหลัก ทฤษฎีพหุปัญญา MI (Multiple Intelligences) และด้าน มิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence)

                ในวันงาน ยังมีการแสดงดนตรี เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจและความสามารถทางศิลปะได้นำเสนอผลงานของตนบนเวที และการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ อีกด้วย