ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Sarasas Summer Camp

     การเรียนภาคฤดูร้อนที่พัฒนามากกว่าวิชาการ

          เพราะโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา มีเป้าหมายในการให้นักเรียนทุกคน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความรู้ ในเชิงวิชาการและสิ่งรอบตัวที่เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารขั้นพื้นฐาน ดังนั้น คอร์สเรียน Summer Camp ของโรงเรียน จึงมุ่งพัฒนานักเรียนมากกว่าด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว โดยการเสริมคอร์สและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ซึ่งนอกจากทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานสมกับเป็นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนแล้ว ยังช่วยพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนอีกด้วย

          อย่างเช่นในระดับอนุบาล มีกิจกรรม Hawaiian Summer Activity ซึ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทะเล โดยใช้ Theme ฮาวายและชายหาด มาสร้างความน่าสนใจและเพิ่มสีสันให้เข้ากับบรรยากาศของฤดูร้อน โดยมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลากหลายรูปแบบภายใต้ Theme ดังกล่าว ซึ่งล้วนแต่มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะทั้งด้านวิชาการและกายภาพของนักเรียน ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน เช่น การเล่นทราย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสาทสัมผัสจากการขุดหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในทราย เสริมความคิดสร้างสรรค์ การเล่นบทบาทสมมติเพื่อให้นักเรียนรู้จักสังเกต จำแนก เปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ได้ฝึกใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือและตาให้ทำงานประสานกัน หรือการฝึกหัดการทรงตัวเหมือนอยู่บนกระดานโต้คลื่น ซึ่งเป็นการฝึกร่างกายโดยรวมของนักเรียนให้ทำงานประสานกัน ยังมีงานประดิษฐ์ต่าง ๆ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเมื่อทำชิ้นงานสำเร็จให้กับนักเรียน การฝึกจดจำและหาคำตอบ การคิดเมนูด้วยตนเองที่ช่วยเปิดความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด ท้ายสุดยังมีกิจกรรม EF เดินแบบบนเวที ที่ช่วยพัฒนาความมั่นใจไปพร้อมกับการเล่นเกมเสริมทักษะการคิด          สำหรับระดับประถมและมัธยม จะเพิ่มกิจกรรมที่เสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาการที่เข้มข้นมากขึ้นกว่าแผนกอนุบาล แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และให้อิสระกับนักเรียนในการนำเสนอความคิด เช่น กิจกรรม STEM ของ Year 5-6 กิจกรรม Science Lab ของ Year 7-10 รวมถึงยังมีคอร์สอื่น ๆ อย่างคอร์ส Breakthrough ซึ่งมีการจัด Day Camp ให้กับนักเรียนประถมและมัธยม หรือคอร์ส English Camp: Wheels Ahead Year 1-3 และ Full Steam Year 4-6 ที่มีการจัด Day Trip ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ และยังมี Survival Camp ซึ่งเป็นการฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกด้วย

          โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น ไม่เฉพาะด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการเสริมทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อเตรียมตัวให้นักเรียน เติบโตขึ้นอย่างมั่นใจอีกด้วย