ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การเลือกตั้งสภานักเรียน

                วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนสำหรับปีการศึกษา 2566 ซึ่งการเลือกตั้งนี้เป็นกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างประชาธิปไตยภายในโรงเรียน และเพื่อให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการการเลือกตั้ง ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีเป้าหมายในการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนตามแนวคิดพหุปัญญา โดยช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงความรับผิดชอบของตน สร้างระบบการทำงานอย่างโปร่งใส และเตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับการพัฒนาทักษะอื่นที่จำเป็นในโลกยุคศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

                ทั้งนี้ พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งสภานักเรียนได้จัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566