ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

วันสิ่งแวดล้อมโลก

                ในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดกิจกรรมในวันดังกล่าวโดยมุ่งหวังถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในอนาคต

               แผนกประถม ได้จัดฐานกิจกรรมหลายฐานเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมลภาวะที่เกิดจากพลาสติกให้กับนักเรียน ประกอบด้วย ฐานศิลปะ ซึ่งให้นักเรียนได้วาดรู้ด้วยใบไม้และก้านกล้วย ฐานภาพยนตร์ ให้นักเรียนได้ดูสารคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพร้อมตอบคำถาม และสุดท้าย ฐานการนำเสนอ ซึ่งให้นักเรียนได้นำเสนอเรื่องการย่อยสลายของพลาสติกและรณรงค์การใช้กระเป๋าผ้า