ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การแนะแนวการศึกษาต่อ

                โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ให้ความสำคัญกับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนเสมอมา ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อหลากหลายกิจกรรม ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม ธุรกิจ หรือแม้แต่การศึกษาต่อต่างประเทศ กิจกรรมด้านแนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนจัดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 จนถึงปัจจุบันมีดังนี้

วันที่ 27 มิถุนายน 2566:
               คณะอาจารย์และบุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้ามาให้คำแนะนำเกี่ยวกับสาขาวิชาต่าง ๆ กิจกรรม และการรับสมัคร ให้กับนักเรียนระดับ Y.10-12

วันที่ 30 มิถุนายน 2566:
               การแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย Waseda, มหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) และมหาวิทยาลัย Tokyo International University (TIU) สำหรับนักเรียน Y.10-12 ซึ่งเปิดโอกาศให้นักเรียนได้พูดคุยสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาต่อจากตัวแทนจากมหาวิทยาลัยข้างต้นโดยตรง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566:
               กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโดยได้รับความร่วมมือจาก Ignite (by On Demand) ซึ่งให้ความรู้ด้านการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยด้วยระบบ TCAS หรือการเรียนหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งอยู่ในความสนใจของนักเรียนมัธยมปลาย เช่น คณะแพทย์ศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ หรือคณะนิติศาสตร์ เป็นต้น

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566:
               คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรม (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่ออย่างเต็มรูปแบบให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อที่คณะ โดยเป็นการเจาะลึกทั้งด้านหลักสูตร การสมัคร ขั้นตอนการคัดเลือกใบสมัคร และจัดยังจัดการถามตอบปัญหากับนักเรียนอย่างใกล้ชิด ซึ่งนักเรียนตั้งแต่ Y.9-12 ให้ความสนใจกิจกรรมนี้อย่างมาก

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566:
               โรงเรียนได้เชิญศิษย์เก่ารุ่นที่ 22 และ 23 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาให้คำแนะนำกับนักเรียนชั้น Y.9-12 ในกิจกรรม Kick-Start for Uni (Episode 5) activity: Engineering at KMUTT ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ศิษย์เก่าที่ศึกษาในสาขาต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอัตโนมัติ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้มาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการสอบเข้า สิ่งที่ต้องเรียนเพิ่มเพื่อใส่ในพอร์ตโฟลิโอ และรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้กับนักเรียนรุ่นน้องที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมมีดังนี้
1. นายกฤติน สุทธิจิตร์ (รุ่น 22) : วิศวกรรมโยธา
2. นายรณกร เอื้อสุนทรพานิช (รุ่น 22) : วิศวกรรมอัตโนมัติ
3. นางสาวพิมพ์ชนก ไชยวิทย์วิวัฒน์ (รุ่น 22) : วิศวกรรมเคมี
4. นายพิชญภัทร วารีวนิช (Bath 23) : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5. นายกัณณ์ วังวิจิตร (รุ่น 23) : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ทุนเพชรพระจอมเกล้า)

วันที่ 4 สิงหาคม 2566:
               คณะอาจารย์และบุคลากรจากหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการหลักสูตร และการเรียนที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศน์ ให้กับนักเรียนระดับ Y.9-12 ซึ่งนักเรียนได้ทำความรู้จักชีวิตนักศึกษา หลักสูตรการเรียน และเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงทุนการศึกษาต่าง ๆ ด้วย

วันที่ 15 สิงหาคม 2566:
               คณะอาจารย์และบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาที่โรงเรียนเพื่อแนะนำหลักสูตรปริญญาตรีของคณะให้กับนักเรียนระดับ Y.9-12 ที่สนใจเรียนต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสาขา คณิตศาสตร์ประกันภัย คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาการข้อมูล และทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมได้ทราบข้อมูลที่จำเป็นในการสมัครเรียน รวมถึงได้แรงบันดาลใจในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ด้วย