ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

วันงดสูบบุหรี่โลก Year 1-6

                ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น Year 6 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ วิชาการ กิจกรรม การดูแลวินัยและอภิบาลนักเรียน รวมถึงเป็นการแนะนําครูประจําชั้นด้วย โดยจัดผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ซึ่งมีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก

                ในการประชุมนี้ยังมีการพูดคุยในหัวข้อ “ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน” ซึ่งเป็นการมุ่งพัฒนาและค้นหาศักยภาพของนักเรียนตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราสนับสนุนและให้ความสำคัญมาโดยตลอดอีกด้วย