ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การแนะแนววิชาเลือก (Option) Y.10

                  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมการแนะแนววิชาเลือก (Option) สำหรับนักเรียนชั้น Y.10 ซึ่งมีคุณครูผู้สอนหลากหลายวิชา กล่าวคือ Business ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ดนตรี คณิตศาสตร์ และศิลปะและการออกแบบ มาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เลือกลงเรียนวิชาที่ตนเองสนใจ และสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยได้