ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                  เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยทั้งสองวัน นักเรียนได้รับความรู้ทั้งจากวิทยากรภายนอกและบุคคลากรภายในโรงเรียน ในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพของตนเองได้จริงนอกเหนือจากด้านวิชาการ

                  ในวันที่ 17 พฤษภาคม มีการสอน กิจกรรม American Sign Language (ASL) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แบบสากล จากนั้นเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์เปิดใจเรียนรู้ แต่ตามด้วยกิจกรรมการอบรมจากองค์กร O.U.R. Thailand เรื่อง "การปกป้องเด็กจากการแสวงประโยชน์บนโลกออนไลน์: สร้างโลกดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก" ซึ่งช่วยให้นักเรียนในช่วงวัยรุ่น เกิดความตระหนัก รู้เท่าทันสังคมและกลโกงบนโลกออนไลน์ เพื่อสามารถป้องกันตนเองและเพื่อนรอบตัวได้ ส่วนในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรม กิจกรรม "Positive School" Theme: Positive Mind ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมากจากการอบรมบุคลากรของโรงเรียนเมื่อวันที่ 14-15 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมนี้จะให้นักเรียนระดมความคิดเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ Bully ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตนเองถึงผลเสีย และการแก้ไขปัญหาที่นักเรียนอาจได้พบเจอด้วยตนเอง อีกทั้ง ยังมีการให้นักเรียนออกไปนำเสนอความคิดของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการฝึกทักษะภาษาและการนำเสนอของนักเรียนอีกด้วย

                  ในวันที่ 18 พฤษภาคม เป็นการอบรมจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เรื่องการช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐาน (Basic Life Support หรือ BLS) ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนปฏิบัติและการรับมือหากพบเจอเหตุฉุกเฉิน สามารถประเมินความความปลอดภัย ขอความช่วยเหลือ รวมถึงการกู้ชีพเบื้องต้นได้ด้วย ซึ่งมีทั้งการช่วยชีวิตโดยการกดหน้าอก การช่วยผู้ป่วยที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ และการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำ เป็นต้น ซึ่งในการอบรมนี้ นักเรียนทุกคนจะได้ทดลองใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) และนักเรียนยังได้แบ่งกลุ่มเพื่อคุยรายละเอียดการทำ Banner กลุ่มเกี่ยวกับกิจกรรม Antibully ที่เข้าร่วมไปเมื่อวันที่ 17 อีกด้วย