ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น Year 10 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุก ๆ ด้าน

 

งานประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น Year 10

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา มีเป้าหมายในการให้นักเรียนทุกคน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความรู้ ในเชิงวิชาการและสิ่งรอบตัวที่เหมาะสมกับวัย

 

Summer Camp