ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาได้แข่งขันกีฬาตามความถนัด รู้จักความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน

 

กีฬาสี

ในวันที่ 15 กันยายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนทุกคน

 

Silpa Bhirasri Day

ในเดือนสิงหาคม 2565 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

 

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดงาน Educational Guidance Exhibition 2022 ให้กับนักเรียน Y.9 - 12

 

Educational Guidance Exhibition 2022

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมวันถวายปีการศึกษาและกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที

 

วันถวายปีการศึกษาและกิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนสารสาสน์เอกตราแผนกมัธยมได้จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องเอกตรา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักและสามัคคีระหว่างเพื่อน – รุ่นพี่

 

งานสานสัมพันธ์พี่น้องเอกตรา

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น Year 10 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุก ๆ ด้าน

 

งานประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น Year 10

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา มีเป้าหมายในการให้นักเรียนทุกคน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความรู้ ในเชิงวิชาการและสิ่งรอบตัวที่เหมาะสมกับวัย

 

Summer Camp