Ektra Alumni - เรื่องเล่าศิษย์เก่า

Contact Us: admin@ektra.ac.th

นายณัฐวัฒน์ วงศ์ชินศรี

สารสาสน์เอกตรารุ่นที่ 12 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 6)

   การศึกษา :

       ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   ประวัติการทำงาน :

       ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตำแหน่ง วิศวกรจราจรทางอากาศ
       ผมทำงานเป็นวิศวกรจราจรทางอากาศ (Air Traffic Engineer) ดูแลระบบวิทยุสื่อสาร ระบบควบคุมเสียงสำหรับสื่อสาร และระบบบันทึกเสียง ซึ่งระบบต่างๆที่ผมดูแลอยู่นั้น เป็นระบบที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารผ่านเสียง(Voice Communication) ระหว่างนักบิน(Pilot) และผู้ควบคุมการบิน (Air Traffic Controller : ATC) ซึ่งระบบสำหรับการติดต่อสื่อสารที่ว่ามานั้น จำเป็นต้องอยู่ในมาตรฐานทางการบินระหว่างประเทศ ผมจึงมีหน้าที่ดูแลรักษาระบบต่างๆให้อยู่ในมาตรฐานทางการบินตลอดเวลา เพื่อคุณภาพที่ดีและต่อเนื่องของการติดต่อสื่อสาร

   ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน :

       โรงเรียนแห่งนี้มีความอบอุ่น ความใกล้ชิดกับคุณครูและเพื่อนๆ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และมีกิจกรรมให้ทำ ร่วมกันมาก จึงทำให้มีความสนิทสนมกันในรุ่นมากขึ้น
       1.ฝึกเล่นกีต้าร์ไฟฟ้ากับวงดนตรี เพื่อร่วมแสดงงานต่างๆในโรงเรียน
       2. เป็นประธานสี “สีเขียว” ได้ลองฝึก Organize งานกิจกรรมของโรงเรียน โดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำ
       3.กิจกรรมค่าย ม.5 ได้ลองฝึกการออกค่าย CSR กับเพื่อนๆ และคุณครู

       ความประทับใจในระหว่างการเรียนที่เอกตรา : ด้านวิชาการ : ทางภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ที่ปูพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างดีเยี่ยม ได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างชาติ สามารถนำไปต่อยอดในการหาข้อมูลเพื่อการศึกษาและสามารถนำมาใช้ได้จริงจนถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคต ด้านกิจกรรม : มีกิจกรรมให้เลือกทำเยอะมาก จึงสามารถใช้เป็นสนามฝึกซ้อมในการพัฒนาทักษะส่วนตัว เพื่อค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบและถนัด สามารถฝึกการ Organize กิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ให้เข้าใจการทำงานร่วมกันเป็นทีม และการทำงานร่วมกับคนอื่นๆ มีดนตรีให้ฝึกเล่นแทบทุกชนิด สอนและดูแลโดยครูดนตรีที่มีความสามารถ ด้านการใช้ชีวิต : สังคมเพื่อนๆในโรงเรียนเป็นสังคมที่ดี ได้รับการดูแลจากคุณครูเป็นอย่างดี และทั่วถึง ได้รับการใส่ใจที่ดี เข้าใจถึงตัวตนของนักเรียน ได้รับการสนับสนุนในการทำในสิ่งที่ตนถนัด ได้รับโอกาสออกไปใช้ทักษะบนเวทีจริงตามที่โรงเรียนสรรหาให้ เช่น กิจกรรมเล่นดนตรีในสวนลุมพินีและกิจกรรม CSR ต่างๆ

       สิ่งที่ได้รับจากการเรียนที่เอกตรา : ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน พื้นฐานสูงกว่าโรงเรียนภาคปกติอย่างเห็นได้ชัด, ทักษะด้านดนตรี สามารถนำไปต่อยอดในการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านดนตรีต่างๆในมหาวิทยาลัย, มีพื้นฐานในการจัดกิจกรรมต่างๆ และการนำเสนองาน ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

   สิ่งที่อยากจะบอกถึงน้องๆ :

       อยากให้น้องๆเป็นเด็กดี เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครู ปรับใช้สิ่งที่ดี และปรับปรุงส่วนที่ยังใช้ไม่ได้ จัดลำดับความสำคัญระหว่างการเรียนและการทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ทำอะไร ทำจริง ฝึกฝนจนคล่องแคล่วและคุ้นเคย และพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับ